Visie en doelen

Je hebt ervoor gekozen je onderwijsbevoegdheid te halen, gefeliciteerd! Dat betekent dat je gaat leren hoe je les kunt geven in het door jou gekozen schoolvak. 

Wij zijn van mening dat  jij als student heel goed in staat bent eigenaar te zijn van je eigen leerproces; de opleiding is zo opgezet dat we je daarbij zo goed mogelijk begeleiden. Dat geeft ruimte, maar ook verantwoordelijkheid. Lesgeven is niet zozeer een kwestie van talent, het is een ambacht dat je kunt leren. De bedoeling is dat je  gericht werkt aan je eigen groei. Leren lesgeven is namelijk niet alleen een kwestie van ‘gewoon ervaring opdoen’. De praktijk heeft bewezen dat je je veel sneller ontwikkelt als je gericht oefent. Je bepaalt echter grotendeels zelf in welke richting je je gaat ontwikkelen; als SEC gaan we je daarbij begeleiden.

We streven ernaar je zodanig op te leiden dat je niet alleen op intuïtie je onderwijs vormgeeft, maar dat je je laat voeden en inspireren door inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek over onderwijs. Want er is inmiddels veel kennis over hoe mensen leren en hoe effectief onderwijs er uit moet zien. Wij weten dat gestructureerde uitwisseling met peers, oftewel je medestudenten, bijdraagt aan je groei als docent.

We geven vorm aan deze visie door jou je eigen leerdoelen te laten bepalen en je te laten werken in Professionele Leergemeenschappen (PLG’s). Dit is een groep studenten die onder begeleiding met elkaar samenwerkt, van elkaar leert, elkaar van feedback voorziet met als doel dat iedere deelnemer zijn of haar eigen leerdoelen kan nastreven.

Leerdoelen van de stages

Er zijn twee hoofddoelen voor de stages.

  1. De student kan vanuit haar/zijn persoonlijke leerdoelen het eigen onderwijs voorbereiden, uitvoeren, evalueren, bijstellen (PDCA-cyclus doorlopen) met focus op het leren van de leerlingen en gebruik makend van verkregen van theoretische handvatten.
  2. De student is:
    a) Vakinhoudelijk bekwaam
    b) Vakdidactisch bekwaam
    c) Pedagogisch bekwaam

Op deze site vind je een verdere uitwerking van deze drie bekwaamheden. De driedeling  in het tweede doel is gebaseerd op de landelijke wetgeving die beschrijft over welke bekwaamheden een bevoegd docent moet beschikken. Heel versimpeld  komt het erop neer dat je over de benodigde vakkennis beschikt, deze vakkennis kan overbrengen en om kan gaan met de leerlingen. Zie  voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/bekwaamheidseisen-leraren.  Als je de opleiding hebt afgerond, ben je een start-bekwaam docent. Dat wil zeggen dat je over de benodigde basiskennis en –vaardigheden beschikt waarmee je je verder kunt ontwikkelen. Het optimaal laten presteren van je leerlingen blijft een continue uitdaging, je bent als docent nooit uitgeleerd.