Beoordeling stages

Aan het eind van Stage basis: Q1, Stage basis: Q2 en Stage Verdieping maak je zichtbaar hoe je hebt gewerkt aan je ontwikkeling. Om de Stage basis: Q1 succesvol af te ronden moet je kunnen laten zien dat je serieus richting geeft aan je ontwikkeling (investeringsverplichting).

Aan het eind van Stage Basis en Stage Verdieping moet je laten zien dat je effectief richting geeft aan je eigen ontwikkeling (resultaatverplichting). Het is dus belangrijk dat het werken aan je ontwikkeling leidt tot zichtbaar effectiever gedrag als docent.

De instituutsbegeleider (je begeleider vanuit de lerarenopleiding TU Delft) is verantwoordelijk voor de eindbeoordeling.

Beoordeling Stage basis: Q1

Beoordeling vindt plaats op basis van de volgende criteria.

 • Je hebt de inleidende opdracht voldoende gemaakt (zie beoordelingsformulier bij de inleidende opdracht).
 • Verslaglegging waarmee je laat zien dat je serieus hebt gewerkt aan je ontwikkeling op basis van de PDCA-cyclus.
 • Een overzicht van je huidige vaardigheden op basis van een door de vakcoach ingevulde beoordeling over de 3 hoofdbekwaamheden. Je bespreekt dit en geeft hiervan een korte weerslag in een verslag.
 • Voldoen aan de eis voor het minimaal aantal uren dat je les hebt gegeven:

Activiteit

Minimaal aantal uren

Lessen assisteren

15

Losse lessen geven

10

Lessenseries geven

0

De stage basis: Q1 wordt beoordeeld met een onvoldoende of voldoende. Alleen bij een voldoende kun je door met stage basis: Q2. Als de eerste fase met een onvoldoende wordt beoordeeld volgt er een voortgangsgesprek met de instituutbegeleider. Je hebt recht om het dit deel van het vak vervolgens te herkansen.

Beoordeling Stage Basis: Q2

De beoordeling van Stage Basis: Q2 is één-op-één gekoppeld aan de twee hoofddoelen van de stage. Globaal zijn dit:

 1. Je laat zien gestructureerd te kunnen werken aan je ontwikkeling en het toepassen van didactische en pedagogische theorie.
 2. De vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische bekwaamheden.

De Stage Basis: Q2 wordt beoordeeld met:

 • Een voldoende of onvoldoende voor het eerste doel (werken aan je ontwikkeling).
 • Een cijfer voor het tweede doel (de drie bekwaamheden).

Beide moeten voldoende zijn om het vak met succes af te ronden. Het cijfer voor het vak is gelijk aan het cijfer voor het tweede doel, mits het eerste doel ook als voldoende is beoordeeld. Als één van beide onvoldoende is, volgt een verlengde stage.

Om Stage Basis succesvol af te ronden, moet je dus (1) in staat zijn om je zelf te ontwikkelen en daarbij gebruik te maken van theoretische handvatten en (2) een zeker niveau hebben bereikt in je kennis en vaardigheden als docent.

De IB is verantwoordelijk voor de eindbeoordeling. Beoordeling vindt plaats op basis van:

Voor doel 1:

Verslaglegging waarmee je laat zien dat je aan het eerste leerdoel voldoet en in staat bent om jezelf te ontwikkelen op basis van de PDCA-cyclus en daarbij gebruik te maken van theorie. Tijdens de PLG-bijeenkomsten bespreek je dit, en krijg je hier feedback op. Zie hiervoor het beoordelingsformulier bij de toelichting op de PDCA-cyclus.

Voor doel 2:

 • De beoordeling over de 3 hoofdbekwaamheden ingevuld door vakcoach.
 • De lesbezoeken
 • Verslaglegging over ontwikkeling (zoals in deze handleiding staat beschreven)
 • Voldoen aan de eis voor het minimaal aantal uren dat je les hebt gegeven:
Activiteit Minimaal aantal uren
Lessen assisteren 0
Losse lessen geven 20
Lessenseries geven 25

Je mag meer lessen geven ten koste van lessen assisteren en je mag meer uren maken voor de lessenseries ten koste van de losse lessen. Je mag meer uren maken tijdens Q1 ten koste van de uren tijdens het vervolg van Q2.

Beoordeling Stage Verdieping

De beoordeling van Stage Verdieping is één-op-één gekoppeld aan de twee hoofddoelen van de stage. Globaal zijn dit:

 1. Je laat zien gestructureerd te kunnen werken aan je ontwikkeling en het toepassen van didactische en pedagogische theorie.
 2. De vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische bekwaamheden.

De Stage Verdieping wordt beoordeeld met:

 • Een voldoende of onvoldoende voor het eerste doel (werken aan je ontwikkeling).
 • Een cijfer voor het tweede doel (de drie bekwaamheden).

Beide moeten voldoende zijn om het vak met succes af te ronden. Het cijfer voor het vak is gelijk aan het cijfer voor het tweede doel, mits het eerste doel ook als voldoende is beoordeeld. Als één van beide onvoldoende is, volgt een verlengde stage.

Om Stage Verdieping succesvol af te ronden, moet je dus (1) in staat zijn om je zelf te ontwikkelen en daarbij gebruik te maken van theoretische handvatten en (2) een zeker niveau hebben bereikt in je kennis en vaardigheden als docent.

Beoordeling vindt plaats op basis van:

Voor doel 1:  Verslaglegging waarmee je laat zien dat je aan het eerste leerdoel voldoet en in staat bent om jezelf te ontwikkelen op basis van de PDCA-cyclus en daarbij gebruik te maken van theorie. Zie hiervoor het beoordelingsformulier bij de toelichting op de PDCA-cyclus.

Voor doel 2:

 • De beoordeling over de 3 hoofdbekwaamheden ingevuld door vakcoach.
 • Voldoen aan de eis voor het minimaal aantal uren dat je les hebt gegeven:
Activiteit Minimaal aantal uren
Lessen assisteren 28
Losse lessen geven 28
Lessenseries geven 36

Je mag er voor kiezen om meer uren te besteden aan lessenseries ten koste van de losse lessen, en meer uren te besteden aan losse lessen geven ten koste van lessen assisteren. Bijvoorbeeld: 50 klokuren aan lessenseries, 42 klokuren aan lessen en 0 uren lessen assisteren.