Begrippen

Bekwaamheidseisen – In de Wet BES gestelde eisen waaraan een docent voor het verkrijgen van zijn of haar bevoegdheid moet voldoen

Beperkte tweedegraads bevoegdheid – tweedegraadsbevoegdheid met uitzondering van (vmbo)praktijkonderwijs en orthopedagogisch-didactische centra.

Bewijsmateriaal – document/ film/ etc waarmee je laat zien dat je je ontwikkeld hebt op één van de zeven competenties.

BOS – Begeleider op school, niet specifiek voor het vak waar de docent-in-opleiding lesgeeft.
Competentie – de 7 eindtermen van de wet BIO

DIO – Docent-in-opleiding, de student van de lerarenopleiding, ookwel LIO genoemd, Leraar-in-opleiding

Duo-stage – mogelijkheid dat twee studenten op één stageschool gezamenlijk stagelopen, zij observeren en evalueren elkaars lessen.

EC of ECTS – European Credit, studiepunt. 1 ec = 28 bestedingsuren

Eerstegraads-bevoegdheid – bevoegdheid tot het lesgeven op alle scholen, afdelingen en leerjaren van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), algemeen voortgezet onderwijs (avo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), praktijkonderwijs en aan orthopedagogisch-didactische centra.

IB – Instituutsbegeleider is de begeleider vanuit de opleiding, vaak is dit een vakdidacticus

Leerdoel – een leerdoel geeft richting aan je ontwikkeling, deze stel je zelf op, bijvoorbeeld in overleg met je vakcoach.

PLG – Professionele Leergemeenschap, een groep van docenten-in-opleiding die onder begeleiding met elkaar uitwisselen over stage en hun ontwikkeling.

Rubrics – een manier om je beheersing van een competentie te meten en beschrijven, gebaseerd op de 3 bekwaamheden uit de Wet BES.

Tweedegraads-bevoegdheid – bevoegdheid tot het lesgeven op alle scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, vwo (alleen de eerste drie leerjaren), hoger algemeen voortgezet onderwijs, havo (alleen de eerste drie leerjaren), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), praktijkonderwijs en aan orthopedagogisch-didactische centra.

Vakcoach – De begeleider op de school die lesgeeft in hetzelfde vak als de docent-in-opleiding; voorheen SPD genoemd.

Wet BES – Wet Educatie en Beroepsonderwijs, wettelijk kader voor lerarenbevoegdheid, beschrijft de 3 bekwaamheden voor docenten.